18-09-2014

0 פני (שם בדוי), מהגרת עבודה מניגריה שהועסקה בניקיון, הגיעה לקו לעובד, בעודה בחודש השביעי להריונה. פני סיפרה לנו כיצד פיטר אותה המעסיק אצלו נהגה לנקות את הבית כפעמיים בשבוע בשלוש השנים האחרונות. כאשר התקשרנו למעסיקה של פני, הוא תמה לפשר הבעיה וטען כי ברור שהוא אינו יכול להמשיך להעסיק עוזרת בית בעודה בהריון. המעסיק סיפר לנו בשמחה גלויה, כי אין שום בעיה בפיטורין של פני, מאחר שהיא עובדת זרה ולפיכך לא מגיעות לה זכויות בדומה לעובדות ישראליות, עליהן חל איסור פיטורין בגין הריון. 
הסברנו למעסיק כי פיטורי אישה בהריון, ללא כל קשר לאופי העבודה, העובדת או מעמדה החוקי, מהווים עבירה חמורה על חוק עבודת נשים. החוק אוסר על פיטורי כל אישה בעודה בהריון, וכן בחופשת הלידה ואף כשלושה חודשים לאחר תום חופשת הלידה – אלא בהנתן היתר מיוחד ממשרד הכלכלה.  מעסיקה של פני התקשה לקבל את הדברים, ומכיוון שסרב להשיבה לעבודה באופן מידי, לפי החוק הוא מחויב להמשיך ולשלם את משכורתה האבודה – מרגע הפיטורין ועד הלידה וכן פיצויי פיטורין על כל תקופת עבודתה כולל חופשת הלידה ושלושת החודשים שלאחריה.

 

מעסיקים עובדת ניקיון בניקיון ביתכם? אתם מעסיקים לכל דבר וכפופים לחוק עבודת נשים, ללא קשר למעמדה החוקי של העובדת, לצורת ההעסקה או התשלום. להלן הנחיות משרד הכלכלה בדבר הגבלת פיטורי עובדת בהריון:

 

"הגבלת פיטורים

מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בהריון שטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת העבודה הממונה על חוק עבודת נשים ולא יתיר הממונה פיטורים אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון. הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית בתנאי שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חדשים לפחות.

אסור על מעביד לפטר עובדת או עובד בחופשת לידה או בימי היעדרם מעבודה כדיןולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות

אסור על מעביד לפטר (לעניין זה פיטורים לרבות אי-חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר וחוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה) עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות, ואין לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת והתעסוקה הממונה על חוק עבודת נשים."

 

"איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה

לא יפגע מעביד בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם, בתקופה שבה חלה ההגבלה , אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים, ולא יתיר הממונה פגיעה אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

"פגיעה בהיקף המשרה" משמעה פגיעה בהיקף המשרה, למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצבם הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא

"פגיעה בהכנסה", משמעה פגיעה בהכנסה למעט פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי ולמעט פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם בתנאי שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעביד."

 

פרטים נוספים באתר משרד הכלכלה