14-05-2015

ארגוני זכויות האדם מתריעים נגד ההסכם הקואליציוני המאפשר הבאת מהגרי עבודה ע"י חברות קבלניות זרות:

"יביא להפרה חמורה של זכויות מהגרי העבודה ופגיעה בעובדים הישראלים בתחום"

קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים והאגודה לזכויות האזרח פנו אתמול (רביעי) לראש הממשלה, בנימין נתניהו ולשר האוצר המיועד, משה כחלון, והתריעו בפניהם על השלכותיו הקשות של ההסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת כולנו, המבקש לאפשר הבאת מהגרי עבודה לישראל בידי חברות קבלניות זרות, באופן שיוביל לפגיעה חמורה בזכויות מהגרי העבודה, עד כדי סכנה לסחר בבני אדם.

על פי ההסכם, הממשלה תפעל להסדיר שיתוף פעולה בין חברות ישראליות לחברות זרות לביצוע עבודות קבלניות. ההסכם מאפשר לחברות זרות להביא עובדים זרים לארץ על בסיס הסכם התקשרות עם חברות ישראליות וקובע כי מכסת העובדים הזרים תקבע לפי מפתח שיוחלט בהתאם להיקף הכספי השנתי של העבודה. בכדי להבטיח את יציאת העובדים הזרים מהארץ ההסכם קובע כי תופקד ערבות בידי המדינה, הן של הקבלן הזר והן של הקבלן הישראלי, שתוחזר רק לאחר עזיבת העובדים את גבולות המדינה.

בפנייה מסבירה עו"ד חני בן ישראל מעמותת קו לעובד את הסכנות הטמונות בעובדה שחברות קבלניות ממדינה זרה הכפופות למערכת דינים אחרת, ישמשו כמעסיקות של אלפי או עשרות אלפי מהגרי עבודה שיועסקו בישראל. "המתכונת מועדת לפורענות בכל היבט. ניסיון העבר מלמד כי העסקת מהגרי עבודה בידי חברה קבלנית זרה הפועלת בישראל מובילה להחלתו בפועל של החוק הזר – שהוא בדרך כלל מקפח לאין שיעור לעומת דיני העבודה של ישראל. הניסיון המצטבר עד כה מלמד עוד כי גם אם לא נגבים מהעובדים דמי תיווך, הם משועבדים לעבודה באמצעות חתימה על שטרי חוב שנועדו להבטיח ציות להוראות החברה במהלך תקופת העבודה וסיכול כוונות להתפטר. עובדה זו בהכרח תיצור תנאי עבודה גרועים ופגיעה חריפה בזכויות יסוד".

עוד נכתב כי "החשש שמדובר במתכונת הכובלת עובדים לחברות הזרות המביאות אותם לישראל  מתחזק נוכח הוראה נוספת בהסכם, לפיה לצורך הבטחת יציאת העובדים הזרים מהארץ תופקד ערבות בדי המדינה הן של הקבלן הזר והן של הקבלן הישראלי, שתוחזר רק לאחר עזיבת העובדים את המדינה. הארגונים מזכירים כי בעבר בוטלה תקנה שהטילה חובה על מעסיקים "להוציא" את עובדיהם מישראל לאחר שאלה חדלו לעבוד עבורם – נוכח תופעות קשות כגון הוצאה כפויה של עובדים מישראל על ידי מעסיקיהם או חברות כוח האדם, לרבות באמצעות חטיפה לשדה התעופה, אלימות, מרמה ואיומים.

מעבר לכך מודגש כי ההסכם הקואליציוני סותר ומבטל החלטות ממשלה קודמות בנושא, בראש ובראשונה ההחלטה לפיה המדינה תגייס מהגרי עבודה אך ורק במסגרת הסכמים בילטראליים עם ארצות המוצא – שיצרו הסדר המפקח על תאגידי כוח האדם ומונע ניצול לרעה של מהגרי העבודה, הסדר שיבוטל בעקבות ההסכם.

בפנייה מצוין גם כי מנגנון העסקת מהגרי העבודה בידי חברות זרות משנה מן היסוד את מבנה ההעסקה בענף הבניין וצפוי לפגוע גם ביחסי העבודה בישראל. הארגונים מזכירים כי התקשרות עם חברות זרות כבר הוכיחה עצמה כפוגעת לא רק במהגרי עבודה אלא גם במחפשי עבודה ישראלים בענפים הרלוונטיים, כאשר החברה הזרה תשכור מהגרי עבודה גם לתפקידים אשר במנגנון שונה מועסקים בהם ישראלים.

נוכח כל האמור לעיל הארגונים קוראים שלא להביא לכלל מימוש את המתווה הכלול בהסכם.