06-11-2014

מאת: חנה זהר

דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה, אשר עסק בהעסקת עוב/דים פלסטינים בענף הבניין, חושף את הגזל מתמשך של העובדים בחסות  "מדור התשלומים" במינהל האוכלוסין, גוף המשמש כצינור מפקח להעברת השכר והזכויות הסוציאליות לעובדים הפלסטינים המועסקים בישראל.

בהחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון מ-8.10.70  נקבע כי "עובד מן השטחים" יקבל, בעובדו בישראל, שכר ותנאים סוציאליים השווים לאלה של כל עובד אחר בישראל בעל נתונים אישיים ומקצועיים זהים, בהתאם לחוק ולהסכמים הקיבוציים. מדור התשלומים אמור להבטיח כי העובדים יקבלו את שכרם על פי עבודתם ואת מלוא הזכויות הסוציאליות.

למרבה הצער, מסתבר שהמדור אינו מיישם את החלטת הממשלה במלואה. לפי דו"ח מבקר המדינה האחרון, "ארבע שנים לאחר שנחתם הסכם קיבוצי  שהסדיר, בין השאר, את תנאי העסקת העובדים הפלסטינים בענף הבניין, עדיין לא השלים אגף מת"ש את הליך השוואתם של השכר ושל עלות העסקתם של העובדים הפלסטינים בענף הבניין לאלה של העובדים הישראלים לפי החלטת הממשלה מ-1970. יש לראות בחומרה את התנהלות אגף מת"ש אשר אינו מוודא כי עובדים אלה מקבלים את מלוא זכויותיהם החוקיות וההסכמיות, לרבות שכר מינימום ענפי, זכויות מכוח ותק, ימי חג, דמי חופשה ודמי הבראה. תלושי השכר שמנפיק האגף לעובדים הפלסטינים אינם משקפים את מלוא רכיבי השכר שהם זכאים להם".

דו"ח המבקר דן גם באופן הקצאת היתרים למעסיקים, הליך שאינו שוויוני, בכספים שנוכו משכר העובדים ולא הועברו ליעדם למרות התחייבות המדינה. המסקנה שעולה מקריאת הדו"ח היא כי מדור התשלומים אינו פועל להשוואת השכר והזכויות הסוציאליות לעובדים הפלסטינים אלא מהווה מנגנון להעברת מיליארדי שקלים משכרם לאוצר המדינה.

מסקנות המבקר בעניין כשלי מדור התשלומים ידועות כבר מספר שנים. עוד ב- 2010 פרסמה עמותת "קו לעובד את דו"ח "השוד הממלכתי" אשר בחן את התנהלות המדור והציג אומדן של מיליארדי שקלים שנגזלו מהעובדים. לעניין זה, דו"ח מבקר המדינה אישש את הנכתב בדו"ח "השוד הממלכתי" ואף הוסיף עליו.

לאור הקשיים בהתנהלות מדור התשלומים שנחשפו בדו"ח המבקר, ממליץ המבקר למדינה לשקול את המשך קיומו של מדור התשלומים. מצער שהמבקר לא המליץ בנוסף, להשיב לעובדים את הכספים שנגזלו מהם במרוצת השנים.