08-05-2016

logo

ביום רביעי, 1.6.2016 תתכנס האסיפה הכללית של עמותת "קו לעובד", בשעה 20:00, במשרדי העמותה ברחוב נחלת בנימין 75, תל אביב-יפו.

על סדר היום :
1 . דברי ברכה.
2 . סקירת פעילות השנה החולפת.
3 . בחירת יו"ר לאסיפה.
4 . הצגה ואישור של הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.
5 . מינוי רואה חשבון.
6 . קבלת החלטה על מספר חברי הועד.
7 . בחירת חברים לוועד המנהל וועדת הביקורת.

המעוניינים להציג את מועמדותם לוועדות הנ"ל והמבקשים להעלות נושאים נוספים לדיון מתבקשים לעשות זאת לא יאוחר מיום חמישי, 19.5.2016 , על ידי שליחת מייל לכתובת: kavlaoved2011@gmail.com

● זכות בחירה והיבחרות מוקנית רק לחברים רשומים ששילמו דמי חבר שנתיים בסך 100₪ לפחות. דמי חבר מומלצים 500₪.

● נבקש להגיש את טופס הרישום ולהסדיר את התשלום השנתי עבור דמי חבר בהקדם אצל מנהלת חשבונות העמותה הגב' תרצה טאובר. טלפון: 5092153-073 , מייל: accounting@kavlaoved.dreamhosters.com
*למאחרים תינתן אפשרות לעשות זאת גם ביום האסיפה במשרד בתל אביב עד השעה 19:30 .

בברכה,
עלא חטיב, מנכ"ל

מצ"ב: טופס הצטרפות ותקנון העמותה

בקשת הצטרפות לעמותה

הזמנה לאסיפה הכללית 2016

תקנון קו לעובד