14-05-2014

דו"ח מבקר המדינה שפורסם ביום 14.5.2014 מעלה שורת ליקויים והעדר תוכניות פעולה מספקות בתחומי הבריאות, הרווחה, התעסוקהה, השיטור והתשתיות. בין השאר, ובהתאמה לעמדת ארגון "קו לעובד", קורא המבקר לרשות האוכלוסין להבהיר לציבור את המדיניות הייחודית לגבי זרים שאינם בני הרחקה, המאפשרת בפועל להעסיקם. עוד מוסיף המבקר כי לאי הבהרת המדיניות בנוגע להסדרי ההעסקה של הזרים עשויה להיות השפעה על עצם יכלתם להשיג תנאי מחיה בסיסיים.

 

מתוך הדו"ח:

" הסדר אי אכיפה על מעסיקים מיושם כבר כמה שנים באופן המערים קשיים שונים: רשות האוכלוסין נמנעה מלהבהיר ולפרסם לציבור את ההסדר; ומסמכים רשמיים שהונפקו לזרים נוסחו באופן מבלבל ומטעה.

קיים חשש כי ביישום ההסדר האמור, על מגבלותיו, באופן מתמשך ולאורך שנים, יש כדי להוביל  לפגיעה ביכולתם של חלק מהזרים ליהנות מביטחון סוציאלי ומרמת חיים נאותה, לרבות מזון, לבוש ודיור נאותים, כדרישת האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות, ותרבותיות משנת 1966, אשר אושררה בישראל ב-1991 (להלן – האמנה בדבר זכויות חברתיות). במצב הקיים נפגעת, במקרים מסוימים, יכולתם של זרים להיות מוגנים מרעב ולהתקיים קיום בסיסי בכבוד. על היועץ המשפטי לממשלה לבחון לאור ממצאיו של פרק זה את המצב הקיים והמתהווה בתחום זה וזאת על מנת להבטיח קיום הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והדין הבין-לאומי. "

לקריאת הדו"ח המלא: דו"ח מבקר המדינה – זרים שאינם בני הרחקה מישראל