11-06-2023

בימים אלו מתקיימים דיונים הבוחנים מה יקבלו המעסיקים בעקבות "מגן וחץ", וזו ההזדמנות שלנו לדרוש מהמדינה לפרוש רשת הגנה מעל עובדים ומעסיקים מעתה ואילך. ההסדר החוקי כיום קובע רק פיצוי למעסיקים, ואינו מחייב תשלום שכר לעובדים שנאלצים להיעדר מעבודתם בשעת חירום עקב החלטות פיקוד העורף ו/או סגירת מוסדות החינוך.

רקע והמלצות:

  • בשעת חירום, עובדים רבים נדרשים שלא להגיע למקום עבודתם בהתאם להחלטות פיקוד העורף, ולעיתים אף לא יכולים לעשות זאת )למשל עקב סגירת מוסדות החינוך(. ההגנה היחידה לה זכאים עובדים בשעת חירום הנה איסור לפטרם במידה ולא יתייצבו לעבודה, אך הגנה זו אינה נאכפת ועובדים חוששים להיעדר מעבודה פן יפוטרו. כמו כן, בהיעדר מנגנוני פיצוי בזמן אמת, עובדים רבים נאלצים לעבוד למרות הוראות פקע"ר מחשש לאבדן הכנסות.
    • עד כה המדינה נמנעת מלהידרש לסוגייה זו. ההסדרה היחידה לה נדרשת המדינה היא מסלולי הפיצוי למעסיקים שהכנסותיהם ו/או עסקיהם נפגעו בזמן הלחימה באופן ישיר או עקיף (בין ששילמו שכר לעובדיהם ובין שלא), מסלולים שאף הם נקבעים תמיד בדיעבד ובאופן אד-הוק לכל סבב ותמיד מיוחדים רק למעסיקים שבטווח 40 ק"מ מהרצועה.
    • על אף פניות חוזרות ונשנות של ארגונינו, המדינה נמנעת מלהידרש לסוגיית שכר העובדים, ומותירה אותו כסוגיה פתוחה למשאים ומתן בין המעסיקים לעובדים, לכל סבב לגופו, ובדיעבד. גם במסגרת הדיונים על הסדרי הפיצוי למעסיקים, נראה כי ההסדרים המתגבשים אינם רואים לנגד עיניהם את צרכי העובדים בהכרח, אלא את צרכי המעסיק בלבד.
    • יש לגבש הסדר לפיצוי הוגן בזמן אמת יוודא שעובדים לא יצאו לעבוד בשעת חירום על רקע החשש מפני אבדן פרנסה; לחקור העסקה בניגוד לתקנות פקע"ר ולהפעיל סנקציות מנהליות ואף פליליות נגד מפירי התקנות.
    • גם במסגרת הסדרת מנגנון הפיצוי למעסיקים, יש לוודא שתנאי לפיצוי יהיה תשלום שכר לעובדים (תוך שיפוי המעסיק על כך) וכן לקבוע שמעסיק יקבל שיפוי על שכר לעובדיו שנעדרו עקב סגירת מוסדות החינוך בשל הלחימה בכל מקום בישראל, ולא רק בטווח של 40 ק"מ.

לפרטים נוספים מצורף נייר עמדה מפורט של קו לעובד, איתך-מעכי והאגודה לזכויות האזרח.