31-07-2007

בשבוע שעבר התקיים דיון בעתירת אחיעוז (ארגון ארצי של חברות כח אדם לתיווך עבודת עובדים זרים בסיעוד) נגד משרד התמ"ת. העתירה כוונה נגד הפעלת הסדר ההעסקה חדש בענף הסיעוד המטיל מגבלות שונות על חברות כח האדם, ובעיקר נגד הסעיפים שעניינם הגנה על העובדים הזרים (כגון הטלת האחריות על חברות כח האדם לתשלום שכר העובדים בשנה הראשונה אם הובאו לישראל אך אינם מועסקים בפועל). בעתירה התבקש בג"צ לפסול את הנוהל המסדיר את שיטת ההעסקה החדשה בסיעוד.

קו לעובד ומוקד סיוע לעובדים זרים הצטרפו לדיון בעתירה כידידי בית המשפט במטרה להציג בפני בית המשפט את חשיבות המנגנונים שנקבעו בהסדר אשר מטרתם להבטיח כי לעובדים המובאים לישראל אכן ממתינה עבודה, וכי הבאתם לא נעשית אלא לשם גביית דמי תיווך מהם. ללא מעסיק סיעודי הזקוק לשירותיהם בפועל, מאבדים העובדים את אשרת העבודה ועלולים למצוא עצמם נעצרים ומגורשים מישראל תוך פרק זמן קצר מיום הגעתם, זאת מבלי שעלה בידם להחזיר ולו אף חלק קטן מההלוואות שנטלו לצורך תשלום דמי התיווך.
בין המנגנונים שנקבעו בהסדר ההעסקה החדש והותקפו בעתירה היו קביעת מכסת השמה – אחוז מבין העובדים הרשומים בחברה, אשר צריכים להיות מועסקים בפועל, בטרם יותר לחברה להביא עובדים נוספים לישראל. כמו נקבע כי יוקם מאגר בו ירשמו עובדים זרים שנותרו ללא מעסיק, אשר רק אם ירידתו מתחת לאחוז מסוים, תותר הבאת עובדים לארץ. בנוסף, הוטלה חובה על חברת כח האדם לתשלום שכרו של עובד זר שהובא על ידה לישראל, בשנה הראשונה לשהותו בארץ, אם לא סיפקה לו עבודה.

בדיון, טענו הארגונים, כי קבלת העתירה ודחיית ישום הסדר ההעסקה החדש בענף הסיעוד, משמעה המשך כבילת העובדים למעסיקיהם.
ההסדר, על אף שאיננו מושלם, עדיף לכל הפחות על שיטת ההעסקה הנהוגה כיום בענף הסיעוד, אשר פוגעת בזכויות העובדים, ומאפשרת בהיעדר פיקוח, הבאת עובדים במספר העולה על מס' המעסיקים הסיעודיים – תופעה אשר תוצאתה כאמור, אובדן אשרת העבודה עבור עובדים רבים, וגירושם מהארץ.

בעקבות הדיון קבע בית המשפט כי ישום ההסדר ידחה לפרק זמן קצר אשר במהלכו ישמע משרד התמ"ת את טענות העותרים בשלוש נקודות בלבד:
הדרישה להקדים תאגיד חדש והדרישה לעמוד בסף מינימאלי של מס' מעסיקים ועובדים הרשומים בחברת כח האדם כתנאי מקדמי לקבלת היתר לתווך עובדים זרים, וכן הדרישה כי על חברת כח האדם לעמוד ביעד השמה של 99% (מתוך כלל העובדים הרשומים אצלה), כתנאי להבאת עובדים זרים חדשים לישראל.
עוד נקבע בהחלטה כי בתחילת ספטמבר יגישו הצדדים הודעות לבית המשפט אשר לאחריהן בית המשפט יחליט לגבי המשך הטיפול בעתירה.

בג"צ 4957/07 אחיעוז ואח' נגד משרד התמ"ת ואח'