Left Menu
מידע כללי

מידע כללי

הזכותון הכללי כולל תמצית זכויות העובדים בישראל. בגרסה המורחבת יש הפניות לחוקים והרחבה בסוגיות שונות. המעוניינים במידע נוסף בנוגע לענף ההעסקה מסוים או בנוגע לאחד הנושאים המפורטים בזכותון מוזמנים לעיין בהרחבות לזכותון.

הזכותון הכללי כולל תמצית זכויות העובדים בישראל. בגרסה המורחבת יש הפניות
לחוקים והרחבה בסוגיות שונות. המעוניינים במידע נוסף בנוגע לענף ההעסקה מסוים או
בנוגע לאחד הנושאים המפורטים בזכותון מוזמנים לעיין בהרחבות לזכותון.

נגישות