Left Menu
מחשבון

מחשבון

אם המחשב/הנייד שלכם אינו תומך ב- iFrame אנא לחצו על הקישור הישיר למחשבון הזכויות בראש העמוד:

מחשבוני הזכויות

מחשבון הזכויות יעזור לחשב מה מגיע לכם עבור שלל הזכויות שצברתם במהלך עבודתכם.

שימו לב!

המחשבון מבצע חישובי פנסיה בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה בלבד, ולא מבצע חישוב פיקדון לעובדים הזכאים לכך (הסדר פיקדון מחליף פנסיה חובה).

במקרה בו מתבצעים חישובים עבור עובדות סיעוד: החישוב הינו לפי 100% משרה בהעסקה פרטית בלבד!

לפתיחת המחשבון לחץ כאן

חשוב לציין שבנוסף לזכויות המחושבות במחשבון הזכויות, כגון דמי הבראה, דמי חופשה וחגים, פנסיה פיצויים והודעה מוקדמת, יש להתייחס גם למרכיב דמי הנסיעות להם זכאי עובד, פרטים באתר משרד הכלכלה.

הוראות שימוש במחשבון הזכויות:

עם הכניסה למסך המחשבון יופיעו לחצנים המתארים סוגי העסקה שונים: עובדי סיעוד/עובד בשכר יומי/עובד חקלאות/עובד בשכר חודשי. יש ללחוץ על סוג ההעסקה הרצוי לחישוב, ולעקוב אחר ההוראות הבאות.

* עובדים בשכר יומי – עובדים המרוויחים לפי שעה או לפי יום עבודה (עובד שעתי/משמרות/יומי), למשל עובדי ניקיון במשק בית.

עובדים בשכר חודשי

* אין חובה לציין את שם העובד והמעסיק, שם עורך החישוב והערות

1. תאריך התחלה/תאריך סיום – מהי תקופת ההעסקה של העובד? יש לציין מתי התחיל העובד להיות מועסק במקום העבודה, ותאריך הפסקת העבודה או סיום תקופת העבודה לפיה מתבקש החישוב.

שימו לב – תקופת העבודה משפיעה על חישוב הזכויות הסוציאליות ולפיכך אין לחשב כל שנת עבודה בנפרד.

2. משכורת חודשית בשקלים: יש לציין בשדה המבוקש את המשכורת על פי חישוב הברוטו

3. אחוז משרה: במידה ואחוזי המשרה לא ידועים, או במידה וקיימות שעות נוספות בהעסקה שאינה במשרה מלאה, יש לחשב על פי הנוסחה הבאה:

[מספר שעות חודשיות, לחלק ב- 186 (מספר השעות במשרה מלאה)] כפול 100

את התוצאה יש להכניס לשדה "אחוז המשרה" במחשבון.

4. ימי חג לחישוב: כל עובד בשכר חודשי זכאי לתשעה ימי חג בשנה שיוכל לנצל לפי דתו. עובד שיום עבודתו הקבוע חל ביום חג, והוא מימש את יום החג ולא עבד,  זכאי לדמי חג בגובה שכרו הרגיל ליום זה. במידה והעובד הועסק ביום החג, זכאי הוא ל-150% משכר יום העבודה ובנוסף לדמי החג (סה"כ 250%).ימי החג לחישוב במחשבון הזכויות הנם מספר הימים בהם הועסק העובד ביום חג.

5. העסקה מעל לחמישה ימים בשבוע עבודה: במידה והעובד מועסק בין 5-7 ימים בשבוע, יש לציין זאת על ידי סימון השדה הרלוונטי.

6. זכאות לפיצויים: יש לסמן זכאות לפיצויים במידה ומבקשים לחשב פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת ובנוסף לזכאות לפנסיה. ללא סימון שדה זה יופיע רק חישוב הפנסיה.

7. חישוב בהתחשב התיישנות: יש לסמן שדה זה במקרים בהם עברה תקופה ממושכת מתום ההעסקה.

לאחר הזנת הפרטים לפי ההוראות לעיל, יש ללחוץ על כפתורי החישוב המבוקשים.

יודגש – במידה ומבקשים לחשב פיצויים והודעה מוקדמת, בנוסף ללחיצה על כפתור החישוב בתחתית המחשבון, יש לסמן את שדה "זכאות לפיצויים".

לכניסה למחשבון הזכויות לחץ כאן

שימו לב! במקרה בו מתבצעים חישובים עבור עובדות סיעוד: החישוב הינו לפי 100% משרה בהעסקה פרטית בלבד!

בצורה דומה יש להשתמש במחשבון הזכויות לחישוב זכויותיהם של עובדי סיעוד ועובדי חקלאות.

עובד בשכר יומי/ שעתי /משמרות

* אין חובה לציין את שם העובד והמעסיק, שם עורך החישוב והערות

1. תאריך התחלה/תאריך סיום – מהי תקופת ההעסקה של העובד? יש לציין מתי התחיל העובד להיות מועסק במקום העבודה, ותאריך הפסקת העבודה או סיום תקופת העבודה לפיה מתבקש החישוב.

שימו לב – תקופת העבודה משפיעה על חישוב הזכויות הסוציאליות, אין לחשב כל שנת עבודה בנפרד.

2. שכר ליום בשקלים: יש לציין בשדה המבוקש את המשכורת על פי חישוב הברוטו

שימו לב – במידה ומדובר בשכר שאינו קבוע, יש למלא שכר ממוצע לפי ההוראות הבאות:

עבור חישוב פיצויי פיטורין יש לחשב שכר ממוצע ל- 12 חודשי העסקה

עבור חישוב חופשה וחגים יש לחשב שכר ממוצע ל- 3 חודשי העסקה

3. מספר ימים בשבוע: יש להזין את מספר הפעמים בו מועסק העובד בשבוע, אצל אותו מעסיק. יודגש- במידה ומועסק פעם בשבועיים, מספר הפעמים בשבוע מתחלק בחצי, כך לדוגמה עובד המועסק פעם בשבועיים יזין 0.5, ועובד שהועסק בשבוע אחד ארבע פעמים באותו שבוע ובשבוע שלאחר מכן לא הועסק כלל, יזין 2.

4. מספר שעות שבועיות: יש להזין את מספר השעות בו מועסק העובד בשבוע, אצל אותו מעסיק. יודגש- במידה ומועסק פעם בשבועיים, מספר השעות בשבוע מתחלק בחצי, כך לדוגמה עובד המועסק פעם בשבועיים לחמש שעות בכל פעם יזין 2.5, ועובד שהועסק בשבוע אחד ארבע פעמים לחמש שעות בכל פעם באותו שבוע, ובשבוע שלאחר מכן לא הועסק כלל, יזין 10.

5. זכאות לפיצויים: יש לסמן זכאות לפיצויים במידה ומבקשים לחשב פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת ובנוסף לזכאות לפנסיה. ללא סימון שדה זה יופיע רק חישוב הפנסיה.

6. חישוב בהתחשב התיישנות: יש לסמן שדה זה במקרים בהם עברה תקופה ממושכת מתום ההעסקה.

לאחר הזנת הפרטים לפי ההוראות לעיל, יש ללחוץ על כפתורי החישוב המבוקשים.

יודגש – במידה ומבקשים לחשב פיצויים והודעה מוקדמת, בנוסף ללחיצה על כפתור החישוב בתחתית המחשבון, יש לסמן את שדה "זכאות לפיצויים".

לכניסה למחשבון הזכויות לחץ כאן

הערה חשובה: המחשבון פועל במחשבים בהם מוגדר דפדפן גוגל כרום (Google Chrome) כדפדפן ברירת המחדל. במקרה ובמחשבכם מוגדר האקספלורר כדפדפן ברירת המחדל יש לשנות את הגדרה זו טרם הפעלת המחשבון. להסבר על שינוי הגדרת הדפדפן לחץי כאן

לשאלות ו/או דיווח על תקלות בהפעלת המחשבון נא לפנות אלינו במייל: information@kavlaoved.dreamhosters.com

שימוש במחשבון אינו מחליף ייעוץ מקצועי!

שימו לב! במקרה בו מתבצעים חישובים עבור עובדות סיעוד: החישוב הינו לפי 100% משרה בהעסקה פרטית בלבד!

מחשבון זכויות

You need an iframes capable browser to view this content.

נגישות