23-08-2010

לאחר תקופה ארוכה בה נמנע מפליטים לפתוח חשבונות בנק בשל היעדר תעודות מזהות, המפקח על הבנקים פרסם עדכון להסדר לפתיחת חשבונות בנק למבקשי מקלט בישראל הליך הזיהוי, האימות ודרישת המסמכים ע"י הבנקים יתבסס על אשרות משרד הפנים.

ההסדר המעודכן נועד לאפשר למבקשי מקלט ולנהנים מהגנה הומניטארית זמנית לפתוח חשבונות בנק. לפי ההסדר, הליך הזיהוי, האימות ודרישת המסמכים אשר על הבנקים לבצע בעת פתיחת חשבון וביצוע פעולות בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון, יתבסס על האשרות המונפקות למבקשי המקלט ולנהנים מהגנה זמנית על-ידי משרד הפנים.

ב-25.9.07 קבע המפקח הסדר לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל, בהתבסס על התעודות שהונפקו למבקשי המקלט על-ידי נציבות האו"ם לפליטים. הסדר זה אפשר למבקשי המקלט, שעל-פי רוב אין ברשותם דרכון של מדינת המוצא שלהם, לפתוח חשבון בנק, ולהפקיד ולמשוך ממנו כספים כדין.

לאחר העברת האחריות לטיפול במבקשי מקלט מנציבות האו"ם לפליטים לידי משרד הפנים, חדלה נציבות האו"ם להנפיק תעודות למבקשי מקלט, והתעורר צורך בהתאמת ההסדר הקיים לאשרות המונפקות על-ידי משרד הפנים.

לדברי בנק ישראל, הסדר זה פותר את הבעיה אליה נקלעו מבקשי המקלט, אשר לא יכלו לפתוח חשבונות בבנקים בישראל מאז חדלה נציבות האו"ם להנפיק את התעודות, זאת תוך ניהול סיכונים נאות בנוגע לדרישות להכרת הלקוחות לצורך איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור.