11-05-2010

מאת: דנה שקד, דוברת

דו"ח מבקר המדינה השנתי לשנת 2010 שהתפרסם היום, מקדיש פרק על היתרים להעסקת עובדים זרים בענפי החקלאות והבנייה. ממצאי הדו"ח מחזקים את טענות "קו לעובד" בדבר קיום תופעות של סחר בבני אדם בענף החקלאות
דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום, 11.5.2010, מצביע על מספר כשלים מרכזיים עליהם מתריעה עמותת "קו לעובד" מזה שנים:

גביית דמי תיווך מופרזים: מהגרי עבודה הבאים לישראל מוסיפים לשלם סכומי עתק כדמי תיווך, וזאת על רקע המחדל לקיים את החלטות הממשלה הקובעות כי גיוס מהגרי עבודה ייעשה באמצעות ארגון ההגירה הבין-לאומי ותוך חתימה על הסכמים בילטראליים עם מדינות המוצא של מהגרי העבודה.

מתן שוחד לחקלאים על ידי חברות כוח האדם: חברות כוח אדם ישראליות העוסקות בתיווך כוח אדם משלמות לחקלאי בעל היתר 2000$ בממוצע בעבור כל עובד שמוזמן באמצעותן.

העדר אכיפה: בין השנים 2004-2007 נגבו פחות ממחצית מהקנסות שהוטלו על מעסיקים בגין הפרות חוק.

אישור הבאת מהגרי עבודה נוספים: זאת בניגוד למדיניות הממשלה, תוך התעלמות ממהגרי עבודה רבים ששהו בישראל באותה עת ולא הושמו בעבודה.

עיכוב בהקמת מאגר של שמות מהגרי עבודה בענף החקלאות שאינם מועסקים: רשות ההגירה מתעכבת בהקמתו של המאגר שחיוני לפיקוח בתחום זה ועשוי לצמצם את המשך גבייתם של דמי תיווך מופרזים בארצות המוצא.
דו"ח המבקר מאשש וממחיש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי שיטת העסקת עובדים זרים בענף החקלאות בארץ הפכה לפרוצה ומופקרת, לשיטה בה הפרת חוק עובדים זרים היא הנורמה.

זאת ועוד, מסקנות הדו"ח מוכיחות כיצד לאורך שנים רבות, שותפים הן משרדי הממשלה, הן חברות כוח האדם והן המעסיקים החקלאיים, לפגיעה קשה וקונסיסטנטית בזכויותיהם הבסיסיות של מהגרי העבודה. תשלום דמי תיווך מופקעים, היעדר אכיפה ופיקוח והפרת זכויות העובדים הכשירו למעשה את הקרקע לתופעות של סחר בבני אדם בענף החקלאות.

תום מהגר, רכז פעילות עובדים תאילנדים, "קו לעובד": "כל עוד מהגרי עבודה מתאילנד ימשיכו לשלם לחברות כוח האדם ולמעסיקיהם סכומי עתק טרם בואם לישראל ניצולם המחפיר לא ייפסק. תופעות כהלנות שיטתיות של שכר, תשלום שכר של 14 ₪ לשעת עבודה, עבודה בשעות ארוכות תוך חשיפה לחומרי הדברה מסוכנים, עיכוב דרכונים ומגורים לא נאותים, אינן תופעות נקודתיות כי אם נורמה גורפת בענף זה. תת-האכיפה הפכה את מהגרי העבודה מתאילנד לקבוצת העובדים המנוצלת והפגיעה ביותר במשק".