20-01-2014

ארגון "קו לעובד" מבצע מעקב אחר יישום "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים"

מאת: מיכל קליין, מתנדבת בקו לעובד, פרויקט "עומדים בשער"

בתאריך ה-1/11/2013 נכנס לתוקפו "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים". החוק קובע שורה של הטבות לעובדי הקבלן בתחומים אלו, בתוכם העלאה של שכר המינימום, העלאת גובה ההפרשות לפנסיה ופיצויים, קביעת הפרשות לקרן השתלמות, שיפורים בדמי ההבראה, מתן שי לחגים, מענקי הצטיינות ועוד.

לאור קיומה של בעיית אכיפה קשה ומתמשכת של זכויות העובדים בענפים אלו, ארגון "קו לעובד" מבצע איסוף ומעקב אחר יישום הוראות החוק, בין היתר במסגרת פרויקט "עומדים בשער" להגנת זכויות עובדי אבטחה במוסדות חינוך. מכיוון שעבר זמן קצר מאז כניסת החוק לתוקף, בשלב זה נערך מדגם אקראי בלבד הבחן את יישום החוק בקרב מספר מעסיקים, אם כי כבר כעת ניתן לראות כי קיימות הפרות בוטות של ההוראות החדשות, אשר מגיעות לסכומים של מאות שקלים בחודש לכל עובד.  

כך למשל, עולה מתלוש המשכורת של ע', עובד שמירה, כי רק חלק ממשכורתו חושבה על פי שכר המינימום החדש, הטבה המוקנית לו על פי החוק החדש, וכן האחוז שהופרש לקרן ההשתלמות של ע'  מתייחס רק לחלק מהמשכורת. בשל כל אלה, סך כל הפערים שנוצרו במשכורתו החודשית של עובד השמירה ע' עקב הפרת הוראות החוק החדש הינם 402 ₪.

דוגמה נוספת עולה מתלוש המשכורת של ס', עובד שמירה נוסף, אשר אף חלקים ממשכורתו חושבו שלא על פי שכר המינימום החדש בדומה ל ע'. כמו כן, אחוז הסכום שהופרש לקופת הגמל לא עודכן בהתאם לתיקון לחוק (מ13.5% ל15.3%), והוא מתייחס לסכום שחושב ע"פ שכר המינימום הקודם. כלומר, מדובר בהפרה כפולה של החוק. ועוד, לא הופרשו לקופת הגמל 7.5 ש"ח (מצד המעביד) מהסכום ששולם עבור נסיעות, כפי שמחייב החוק החדש. נוסף על הפרות אלה, הסכום שהופרש לקרן ההשתלמות חושב על בסיס עבודתו של ס' בשני מוסדות בלבד מתוך חמישה בהן עבד ולא על בסיס שכר הבסיס כולו. כלל הפרות אלו של החוק החדש עולות להפרש של 235 ₪  במשכורתו החודשית של עובד השמירה ס'.

הפרות דומות עולות גם מתלוש השכר של עובד השמירה מ', שלנוחיות מעבידו משכורתו חושבה ע"פ שכר המינימום הישן – 23.7, ולא על פי התעריף החדש. לתדהמת העובד כלל לא הופיעה במשכורתו הפרשה לקרן השתלמות כמתחייב בחוק וכן ההפרשה לפנסיה ולפיצויים נעשתה רק על בסיס חלק משכר הבסיס ולא כוללת אחוזים מתוך השעות הנוספות ומדמי הנסיעות, בניגוד להוראות החדשות. כלל הפרות אלו מובילות לפער בסכום של 913.21 ₪ במשכורתו החודשית של מ'.

יש לציין, כי יש ישנן הפרות שלא ניתן לזהות על סמך בחינה של תלוש שכר אחד בלבד של עובד מסוים (כמו שי לחג או הגידול בדמי הבראה), אלא יש צורך במעקב במשך תקופה ארוכה יותר לשם הצבעה ברורה עליהן. בנוסף, בתלושי השכר שנבדקו על ידי "קו לעובד" נמצאו הפרות אחרות של חוקי מגן (שאינן קשורות ליישום חוק החדש), שאינן מפורטות כאן.

לסיכום, הנתונים הראשוניים שנאספו על ידי ארגון "קו לעובד" מצביעים על יישום חלקי והפרות ברורות של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, ועל חשש ממשי כי החוק לא יצלח בהבאת השיפור המיוחל במצבם של עובדי הניקיון והשמירה, אשר בלאו הכי סובלים מבעיית תת-אכיפה של דיני העבודה.

לאור זאת, אנו ב"קו לעובד" מתכוונים להמשיך לעקוב באופן רציף אחר יישום הוראות החוק, ליידע עובדים על הפרת זכויותיהם, ולהתריע על מציאות הפרת החוק בפני הרשויות.

עזרו בהכנת הכתבה: מתנדבי קו לעובד עמוס לאור ורעות פרץ