19-05-2014

אופן העסקתם של מהגרי עבודה בחקלאות, מביא במקרים רבים לפגיעה בזכויותיהם. המיקום המבודד של המשקים החקלאיים, העדר שפת משותפת לתקשורת לשני הצדדים, כבילה הלכה למעשה לחקלאי ולמשק החקלאי והעדר אכיפה יעילה בתחום- מביאים את מהגרי העבודה למלחמה יומיומית על זכויותיהם מול החקלאים. מבני המגורים של מהגרי העבודה, הנמצאים לרוב במקום נסתר מהעין, מאחורי הבתים של המעסיקים או מחוץ למושב, תנאי העסקה פוגעניים, אי תשלום שכר מינימום, שימוש בלתי מוגן ובלתי מבוקר בחומרי הדברה כימיים ותלות כמעט מוחלטת במעסיק – פותחים דלת לניצול העובדים והעובדות במקום עבודתם.

 

 

תופעות בולטות בגישה לשירותי הבריאות עליהם עומד ארגון "קו לעובד" בדף העמדה כוללות העדר גישה לשירותי בריאות בבתי החולים, אי מתן שירותי תרגום בקופות החולים, אי תשלום לעובדים עבור ימי מחלה, פחד מגירוש בשל אי כשירות לעבודה, תלות במעסיק לקבלת שירותי בריאות.

כמו כן קיימת בדף העמדה התייחסות לתופעות הבולטות בשימוש בחומרי הדברה בקרב עובדי חקלאות, כגון אי מתן הדרכות לעובדים, אי מתן אמצעי מיגון ראויים, אכיפה בלתי אפקטיבית של תקנות בטיחות ובריאות בעבודה של משרד הכלכלה.

 במסגרת דף העמדה ארגון "קו לעובד" אף מציין המלצות להתמודדות עם תופעות ובעיות ייחודיות אלו.

לקריאת דף העמדה – נייר עמדה לקראת וועדת עובדים זרים