20-12-2022
בחודש נובמבר 2022 הוציאו המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד ראש הממשלה קול קורא, וביקשו לקבל הצעות לרעיונות באשר למגמות, מאפיינים וסוגיות אסטרטגיות שיוצגו לממשלה החדשה – לכשתקום.
המטרה: לסייע בהערכת המצב החברתית-כלכלית של ישראל והתוויית נקודת פתיחה לעבודת הממשלה.
קו לעובד מיהר להרים את הכפפה ושלח מספר מגמות ומאפיינים של שוק העבודה, הדורשים היערכות והתייחסות אסטרטגית:

מגמות שזיהינו

🔦 מעבר גובר לכלכלת פלטפורמות ומבני העסקה חדשים ומבוזרים, כחלק ממגמה עולמית של שבירת מבנה ההעסקה הקלאסי ומעבר להעסקה לא ישירה.
🔦 הסתמכות על הגירת עבודה במספרים גדולים ובענפים חדשים.
🔦 גידול במספר הפליטים ומבקשי המקלט שקיומם תלוי בעבודות הנמנות על שוק העבודה השניוני, הנטולים כיום רשת ביטחון סוציאלית מהמדינה.
🔦 גידול באוכלוסייה וגידול בבניה, העתידים להשליך על העלייה בביקוש לעבודות כפיים.
🔦 גידול במחלות תעסוקתיות כתוצאה מגורמים הקשורים במקומות העבודה (בראש הרשימה מחלות לב, שבץ וסרטן).

סוגיות אסטרטגיות לטיפול

📌 שיפור רגולציה וכלי אכיפה בההתאמה למבני ההעסקה החדשים. שימוש מוגבר במיקור חוץ מחייב הסדרה מיוחדת ותיקון חקיקה קיימת, הפעלת חוקי מגן קיימים והבטחת זכויות סוציאליות של עובדים מוחלשים.
📌 הבטחת זכויותיהם הסוציאליות של עובדים מוחלשים בשוק הישראלי, בהם עובדים פלסטינים בישראל, מהגרי עבודה ועובדים שעתיים.
📌 ניסוח תוכנית לאומית להתמודדות עם ריבוי תאונות העבודה בישראל.
📌 הקצאת משאבים לשיפור הבריאות התעסוקתית, לאור הזנחת הנושא. הערכות מדברות על כך שהנזק המצטבר למשק, כתוצאה מההזנחה נאמד בכ-2 מיליארד ₪ בשנה.