09-12-2014

covereportעל אף שאפלייתם לרעה של אזרחי ישראל הערבים בשוק העבודה היא תופעה ידועה, לתשומת לב מעטה מדי זוכים תנאי העסקתם וכמעט ואין בנמצא התייחסות להפרת זכויותיהם המובטחות במשפט העבודה. זאת, למרות שתנאי העסקתם של עובדים נושאים משקל משמעותי באפלייתם הרחבה בתחום התעסוקה, כגורם חשוב ביצירת פערים בין יהודים לערבים בשוק העבודה, ובראשם – פער ההכנסות מעבודה.

לרגל יום זכויות האדם הבינ"ל 2014, מציגה עמותת קו לעובד דו"ח הבוחן את תנאי העסקתם של עובדים ועובדות ערבים בישראל, ומתייחס למימוש בפועל של זכויותיהם המובטחות להם במשפט העבודה.

עובדים ועובדות ערבים חסרי זכויות. זו תמונת המציאות המצטיירת ממאות הפניות של העובדים והעובדות שהתקבלו בעמותה בשנת 2013 ובמחצית הראשונה של 2014.  בהתייחס להיקף הפניות על הפרת זכויות, מאפייני הפונים והפונות ותחומי התעסוקה שלהם הדו"ח משקף תמונה מדאיגה ביותר של הפרת זכויות רחבה ועמוקה. בעל כורחם נמצאים העובדים והעובדות מחוץ להגנות של חקיקת המגן, שעה שהם אלה שזקוקים במיוחד לאותה הגנה. וחמור לא פחות, שגם זכויות קיבוציות ענפיות שנועדו להיטיב את תנאי העובדים ולהרחיב את זכויותיהם, נותרות על הנייר כהמלצה שאינה מיושמת בכל מה שנוגע לאזרחי ישראל הפלסטינים המועסקים בענפים הללו.

הדו"ח חושף הפרת זכויות גם בזיקה לדת ולתרבות. למשל, זכות העובד והעובדת למנוחה שבועית, או לימי חג לפי דתם, וזכותם לדבר בערבית, שפת אמם, במקום העבודה. מן הדו"ח עולה כי רבים מן המועסקים בעסקים יהודיים ובמגזר הציבורי נאלצים להתמודד עם הפרות אלה הנגזרות ממדיניות האפליה מחמת לאום ושייכות קבוצתית.

לצד ניתוח המצב הקיים, מציעה העמותה המלצות לגורמים משפיעים שונים, מרשויות המדינה עד ארגוני החברה האזרחית, במטרה לשפר את תנאי העסקתם של העובדים הערבים. אנו מאמינים כי יישום ההמלצות ישפר את מצב העובדים והעובדות ויתרום לשינוי המציאות המתוארת בדו"ח, לפיה הפרת זכויות של עובדים ועובדות פלסטינים אזרחי המדינה, מאפיינת את כל צורות ההעסקה.

את הדו"ח כתבה עו"ד גדיר ניקולא, רכזת תחום עובדים ערבים בעמותת קו לעובד

לקריאת הדו"ח לחץ כאן – ערבים בשוק העבודה: עובדים ועובדות חסרי זכויות