13-09-2022
השבוע (8.9.2022) עתרנו נגד רשם הקבלנים במשרד השיכון ונגד זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, וציינו שכדי שהסנקציות נגד קבלנים יהיו יעילות ותהיה עליהן ביקורת ציבורית, חייבים נהלים ברורים. בעתירה טענו כי אחד הכלים שמשרדי הממשלה מצאו שיש לעשות בו שימוש למיגור התופעה הוא נקיטת סנקציות בידי רשם הקבלנים נגד קבלנים שהפרו את הוראות הבטיחות, על דרך שלילת רישיון, התלייתו בפועל או התלייתו על תנאי. סנקציות אלו אמורות להינקט על בסיס מידע שמעביר מינהל הבטיחות בעבודה, אולם רשם הקבלנים לא קבע נוהל לטיפול בפניות המועברות אליו, לרבות קביעת לוחות זמנים, אופן הפיקוח על קבלנים שרישיונם כבר הותלה על תנאי, היעדר הנחיות בנוגע להחרגה של פרויקטים קיימים ועוד.
אז מה אנחנו דורשות? ובכן:
  • שרשם הקבלנים יקבע נוהל ובו לוח זמנים לעריכת שימוע וקבלת החלטה;
  • שרשם הקבלנים יקבע הנחיות בדבר הטיפול בבקשות קבלנים להחרגת פרוייקטים;
  • שהרשם ומינהל הבטיחות יקבעו רשימת הוראות בטיחות שהפרתן תהווה עילה להפעלת תנאי (בהתליית רישיון על תנאי);
  • שייקבע מנגנון פיקוח והעברת מידע נפרד בכל הנוגע לקבלנים שרשיונם כבר הותלה על תנאי או קבלנים שרשיונם הותלה בפועל אך אתריהם הוחרגו.
למרות המצב המחפיר של אתרי הבנייה במדינת ישראל, פעם אחר פעם רשויות המדינה עושות חצי עבודה ומקוות לטוב. פנינו לרשם הקבלנים עשרות פעמים רק בשנה האחרונה כדי לגבש נהלים ברורים ושקופים להטלת סנקציות בהתאם למתכונת העבודה עם מינהל הבטיחות, ולא קיבלנו כל תשובה עניינית. לא ייתכן שבשנת 2022 הרשויות המינהליות שאחראיות על הטלת סנקציות בענף הבנייה, וספציפית על פנקס הקבלנים, ימשיכו לכתת רגליים ולהעלים עין מהתנהלותם המבזה של יזמים וקבלנים. לא צריך לחכות להרוג הבא!