05-01-2014

בימים אלו התפרסם דו"ח הביטוח הלאומי בעניין מעמדן הכלכלי חברתי של נשים בישראל בין השנים 1997-2011.

המחקר בחן את מצבן החברתי-כלכלי של נשים בישראל בהשוואה לגברים, בדק האם התקיימה הרעה בממדי העוני של משקי בית שבראשם אישה, וכן מהו שיעור העוני היחסי לאחר התערבות המדינה באמצעות קצבאות ומיסים. המחקר אף התייחס בפירוט לנושא העוני הכלכלי, קרי העוני שנוצר בשוק העבודה. מן הדו"ח עולה תמונה עגומה המצביעה על פערים חברתיים ותעסוקתיים המיוחסים לאפליית נשים, וזאת גם לאחר שיפור כולל בהשכלה בקרב נשים בישראל.

מתוך הדו"ח:

"התוצאות מצביעות על קיומם של פערים חברתיים לרעת נשים בכל התקופה הנסקרת. אם מביטים על כוחות השוק בלבד – דהיינו על העוני הנובע מהכנסה כלכלית – אזי ממדי העוני ירדו אמנם במעט במהלך העשור ונצפתה מגמה של צמצום בפערים, אך השינויים לטובה נבעו מגידול בהשכלת הנשים ומגורמים אחרים. לעומת זאת בסוף העשור ממדי האפליה בשכר הנשים נותרו כפי שהיו בתחילת העשור, ולפי אינדיקציות מסוימות אולי אף עלו. נראה גם כי התערבות הממשלה באמצעות מיסים וקצבאות האטה תהליך זה."

…"מחקר זה מראה כי משקלן של נשים במקצועות ובענפים הדורשים השכלה גבוהה גדל בתקופה הנסקרת, וכי רמת השכלתן עלתה במהלך השנים. בחינת פערי השכר במהלך העשור מעלה כי אפליית הנשים לא הצטמצמה ואולי אף התרחבה בשוק העבודה בהיבט של שכר לשעה, אך נראה שבשל הגידול בהשכלתן ובכושר התעסוקה שלהן השתפרה הכנסתן הכלכלית, ולפיכך רמת העוני בקרבן ירידה מסוימת בהשוואה לגברים. עם זאת, ההטבה הקלה במצב הנשים הושפעה מגורמים הקשורים בצמצום העוני, שמקורם בשווקים ולא במדיניות הממשלה."

את הדו"ח המלא ניתן למצוא כאן:

 http://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_113.pdf