Left Menu
מידע כללי

מידע כללי

בשל עומס הפניות אנו מתקשים להשיב לטלפונים בשעות קבלת הקהל. הנכם מתבקשים להתקשר רק בשעות המפורטות מטה. לצערנו איננו יכולים להשיב גם לפניות מעסיקים. הנכם מוזמנים לעיין בזכותונים באתר המפרטים את תנאי ההעסקה של עובדים ישראלים וזרים, או לעיין בזכותון לעובד הזר באתר משרד התמ"ת. לסיוע משפטי בעניינים אזרחיים ניתן לפנות לעו"ד מרשימת "מרכזי זכויות".

בשל עומס הפניות אנו מתקשים להשיב לטלפונים בשעות קבלת הקהל. הנכם מתבקשים להתקשר רק בשעות המפורטות מטה.

לצערנו איננו יכולים להשיב גם לפניות מעסיקים. הנכם מוזמנים לעיין בזכותונים באתר המפרטים את תנאי ההעסקה של עובדים ישראלים וזרים, או לעיין בזכותון לעובד הזר באתר משרד התמ"ת.

לסיוע משפטי בעניינים אזרחיים ניתן לפנות לעו"ד מרשימת "מרכזי זכויות".

נגישות