11-10-2007

מאת: קו לעובד

לקו לעובד הגיעו פניות של עובדים אשר זכויותיהם נפגעו. למרות שזכו בפסקי דין אשר הורו למעסיקיהם לשלם להם סכומי כסף שונים, לא הצליחו לקבל את הכסף שנפסק לטובתם מידי מעסיקיהם. לא אחת המעסיק גרס כי העסק נמצא בהפסד, או כי פעילותו נפסקה כליל, וכי אין ביכולתו לפרוע את חובותיו לעובדיו. במספר מקרים, גם פניות של העובדים ללשכת ההוצאה לפועל (מצוידים בפסקי דין של בתי הדין לעבודה אשר פסקו להם סכומי כסף שונים) לא הועילה, והם לא הצליחו להיפרע מידי מעסיקיהם.
בנסיבות שכאלה, זכאים העובדים לכאורה לקבל גמלה מן הביטוח הלאומי ואולם, ככל שהמעסיק הינו חברה בע"מ, תנאי לקבלת הגמלה הוא כי ניתן צו לפי פקודת החברות לפירוק החברה.
ואולם כאן ניצב העובד בפני בעיה:  פתיחת הליך לפירוק חברה מטעם העובד כרוכה בעלות גבוהה מאוד, המגיעה לכ- 10,000 שקל ויותר. בנסיבות אלה, עובדים רבים נמנעים ממימוש זכויותיהם  ואינם מקבלים את הכספים המגיעים להם על פי חוקי המגן. יש על כן ישנה חשיבות רבה בכך שרשם החברות יעשה שימוש בסמכות המוקנית לו בחוק החברות ליזום הליך של פירוק חברה ובכך לחסוך מן העובדים את הצורך לפתוח בהליך יקר זה בעצמם.

לפני מס' חודשים הגיש 'קו לעובד' עתירה לפי חוק חופש המידע על מנת לעמדו על השימוש שעושה רשם החברות בסמכותו . בתשובה לעתירה התגלה כי רשם החברות מעולם לא עשה שימוש בסמכויותיו להטיל סנקציות על חברות אשר אינן עומדים בדרישות חוק החברות (הגשת דו"ח שנתי, תשלום אגרה וכו'), וכן לא עשה שימוש בסמכותו לפרק חברות שכאלה.

מכאן העתירה הנוכחית.

קו לעובד (בסיוע עו"ד אלי אקסלרוד) עתר נגד רשם החברות בדרישה כי יעשה שימוש בסמכות המוקנית לו בחוק לפרק חברות. בין היתר נטען בעתירה כי מחדלו של רשם החברות מהווה הפרת החובה הבסיסית המוטלת על רשות מנהלית והיא החובה לפעול. תוצאת מחדלו של רשם החברות היא פגיעה בזכויות עובדים, אשר מעסיקיהם חברות בע"מ – חבים להם סכומי כסף שונים, אך אין להם כל דרך ממשית לפרוע את חובם, או לגרום לפירוק החברה לצורך קבלת החוב מן המוסד לביטוח לאומי.

בג"ץ 8695/07 קו לעובד נ' רשם החברות ושר המשפטים