09-12-2018

ניצנים של שינוי משמעותי!

לראשונה אנו עדים להתייחסות רצינית מצד משרד הבינוי והשיכון העולה מהצעת חוק חדשה, המבקשת לקבוע את רף ההרתעה הנדרש על מנת לבלום את ההפקרות בתחום הבטיחות באתרי הבניה.

הצעת החוק מבקשת להרחיב את סמכויותיו של רשם הקבלנים, כך שתתאפשר לו התליית (שלילה זמנית) רישיונו של קבלן אשר באתר בביצועו התרחשה תאונת עבודת קטלנית למשך 30 ימים, או עד שיוודא המפקח הראשי כי ביכולתו לנהל את אתריו ללא סיכון חייהם של עובדים נוספים. התליית רשיונו של הקבלן משמעה הפסקת העבודות בכל אתרי הבניה בביצוע אותו קבלן!

עוד מבקשת ההצעה להרחיב את סמכויות הרשם בתחום הבטיחות בעבודה, כך שלראשונה תעוגן בחוק התייחסות מפורשת לנושא, ואשר תאפשר לרשם הקבלנים לנקוט בהליכי משמעת נגד קבלנים, ובכלל זה שלילת רשיונם לצמיתות, באם הפרו הוראות בטיחות אשר סיכנו את עובדיהם, בהתבסס על חוות דעת של מינהל הבטיחות במשרד העבודה.

אנו מברכים את משרד הבינוי ואת רשם הקבלנים על הצעת חוק זו, המסמלת את רמת ההרתעה האלמנטרית הדרושה מהגוף שקובע את הנורמות עבור קבלנים שיורשו לפעול במדינה.

את הצעת החוק יש לאשר בכנסת במהירות האפשרית, על מנת שתספק מענה הולם למצב החירום הנוכחי ותסייע לבלום את העלייה החמורה שנרשמה השנה במספר ההרוגים מתאונות עבודה בענף הבניין. שנים רבות עברו מבלי שרשם הקבלנים ינקוט עמדה וינקוף אצבע כלפי קבלנים שגרמו ברשלנותם למותם ו/או פציעתם של עובדים באתרים שבאחריותם. במשך שנים אלו ועד היום מאות עובדים איבדו את חייהם ועשרות אלפים נפצעו.

לצד ההתקדמות החיובית, יש להדגיש כי על מנת שהשינויים המוצעים יתורגמו להרתעה אפקטיבית, יש להבטיח הגברה משמעותית של מספר המפקחים במינהל הבטיחות. ללא פיקוח ברמה הולמת ונאותה לא יהיה באפשרות רשם הקבלנים לממש את הסמכויות החדשות שיואצלו לו. כמו כן, על שר הבינוי והשיכון להשלים את המלאכה ולתקן את תקנות רשם הקבלנים כך שכל קבלן אשר הורשע בעבירת בטיחות יועמד לדין משמעתי בפני רשם הקבלנים, וזאת ללא קשר לרמת העונש שגזר עליו בית המשפט.

כתבתה של לי ירון ב"הארץ".