25-06-2007

מאת: קו לעובד

קו לעובד מייצג שלושה עובדים פלסטינים, אשר הועסקו במפעל באזור התעשייה ניצני שלום, ופוטרו בניגוד לדין כאשר ביקשו להקים ועד עובדים במפעל.
המפעל ניצל את חולשתם המיוחדת של עובדיו הפלסטינים התלויים בו לא רק כמקור פרסה אלא גם לצורך קבלת "כרטיס מגנטי" משלטונות הביטחון הישראלי, כרטיס המאפשר להם לעבוד באזורי תעשיה בסמוך להתנחלויות. המפעל נקט גם בעבר בצעדים שונים כדי לחסל כל ניסיון התארגנות של העובדים. והפעם, כאשר הוקם ועד עובדים מיהר ופיטר שלושה מחבריו. בתביעה לביטול הפיטורים, נטען כי הפיטורים מנוגדים לדין הישראלי, הירדני והבינלאומי, וכי נעשו רק לאור ניסיון העובדים להתארגן.

שלושת העובדים המיוצגים בתביעה הועסקו במפעל הנמצא באיזור התעשיה "ניצני שלום" המעסיק כשישים עובדים פלסטינים. לפני כארבע שנים נעשה ניסיון על ידי העובדים להתארגן ולבחור ועד עובדים אשר ייצג את העובדים במאבקם לשפר את תנאי העסקתם במפעל. הנהלת המפעל למדה על ניסיונות ההתארגנות ופעלה על מנת לסכלם.
לאחרונה שוב נעשה ניסיון התארגנות במפעל. כחודש לאחר בחירת ועד עובדים נודע להנהלה על האירוע והיא פתחה במסע לחצים על חברי הוועד להתפטר מתפקידם, לצד מסע של "פיתויים" של העובדים, שלא להצטרף להתארגנות העובדים. שלושה מחברי הועד הנבחר פוטרו.

בתביעה לביטול הפיטורים נטען בין היתר כי הפיטורים נעשו בניגוד לדין. הזכות להתאגד נובעת מאמנות בינלאומיות שונות עליהן חתומה מדינת ישראל, ומחוק הסכמים קיבוציים הקובע מופרשות כי אין לפטר עובד או להרע את תנאי העסקתו בגלל חברותו או פעילותו בארגון עובדים או בועד עובדים.

זכות יסוד זו נתונה גם לעובד פלסטיני המועסק ע"י מעסיק ישראלי בשטחים. זאת בין אם חל עליו הדין הירדני (המעניק באופן דומה לדין הישראלי הגנה לעובד מפני פיטורים) ובין אם חלה עליו חקיקת המגן הישראלית.

ע"ב 6829/07