Left Menu
יחסי עובד – מעביד

יחסי עובד – מעביד

אנו עדים למגמה רחבה יותר של התרופפות ממשית במחויבות של מעביד כלפי עובדיו. התרופפות אשר החלה מלמטה, מצורות העסקה אשר החלו מצרכים זמנים ותקופתיים, אולם פשטו בשולי שוק העבודה, יצרו חיץ בין עובד למעביד, והפחיתו את מחויבות המעביד כלפי העובד ופרנסתו מעבודה

אנו עדים למגמה רחבה יותר של התרופפות ממשית במחויבות של מעביד כלפי עובדיו. התרופפות אשר החלה מלמטה, מצורות העסקה אשר החלו מצרכים זמנים ותקופתיים, אולם פשטו בשולי שוק העבודה, יצרו חיץ בין עובד למעביד, והפחיתו את מחויבות המעביד כלפי העובד ופרנסתו מעבודה. הפחתת המחויבות התפשטה והפכה לנורמה בשוק העבודה, הבאה לידי ביטוי בשורה של הפרות זכויות.

נגישות