28-11-2011

מאת: מתוך אתר האגודה לזכויות האזרח

 

ביום 12.12 עברה בכנסת הצ"ח ממשלתית להגברת האכיפה של דיני העבודה אחרי שנתיים וחצי של דיונים. הצ"ח הזו כוללת מספר כלים, כולל כלים חדשניים כמו אחריות מזמין השירות, להגברת האכיפה של דיני עבודה. היא נולדה בעקבות עבודה ארוכת שנים של הארגונים שהעלתה על סדר היום את בעיות האכיפה של דיני העבודה בכלל, ואת מצבם של עובדי הקבלן בפרט, ובהקשר של עובדי קבלן גם את הצורך בכלי אפקטיבי של אחריות המזמין כדי להתמודד עם התופעה. לפני שתי כנסות החל הפורום לאכיפת זכויות עובדים, שעמותת קו לעובד חברה חברה בו, לקדם חקיקה של אחריות מזמין השירות. בכנסת הקודמת הצליחו הארגונים להעביר את הצ"ח בקריאה ראשונה בעזרת כמה חכים – ליה שמטוב, דב חנין ושלי יחימוביץ. בעקבות זאת הונחה הצ"ח הממשלתית, הכוללת כלי זה וכלים נוספים. הצ"ח היתה פרי של הסכמות בין האוצר,תמ"ת, מעסיקים והסתדרות, מה שהקשה מאד על שינוי ותיקון ההצעה. אבל יו"ר הועדה חיים כץ, יועמ"ש הועדה נעה בן שבת וחברי הועדה היו קשובים לארגונים ולבעיות בחוק ועבדו לתקן ולשפר אותו. על אף שיש לארגונים כל מיני חששות וביקורות על החקיקה, בסה"כ מדובר בחוק חשוב שמוסיף מספר כלים לאכיפת זכויות עובדים, כולל לראשונה כמה כלים חדשניים וחשובים. להלן עיקרי החוק לנוחותכם (מבוסס על הדברים שכתבה יועמ"ש הועדה לדיון במליאה):

בחוק כמה מנגנונים: עיצומים כספיים ואחריות מזמין. בנוסף, אחריות מנכ"ל בתאגיד וברשות ציבורית לגבי הנ"ל .וכן – הגבלות על התקשרויות של גופים ציבוריים עם מי שהורשע או הוטלו עליו עיצומים כבספיים וכן מנגנון של בדיקות תקופתיות ע"י בודק שכר מוסמך (מקצוע חדש).

 

מנגנון העיצומים הכספיים – הטלת עיצומים כספיים במקום הליך פלילי, שיחול על כל העבירות שהן עבירות פליליות בדיני עבודה וכן על צווי הרחבה של הפנסיה. מוטל אחרי הודעה מראש, ויש זכות טיעון, וזכות ערר לועדה מיוחדת וואח"כ לבי"ד. בנוסף – דבר הטלת עיצום כספי יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת. ועוד משהו חשוב: ניתן יהיה להטיל עיצום כספי (בסכום מופחת אבל שלא ניתן לשיפוי או ביטוח) גם על מנכ"ל בתאגיד שהוא מעביד ומפר זכויות, אם המנכ"ל לא הוכיח כי עשה כל שניתן למניעת ההפרה. את העיצום הכספי ניתן להמיר בהתראה מנהלית כדי לאפשר תיקון ההפרות לפני הטלת העיצום הכספי.

אחריות מזמין שירות – יש בחוק כמה כלים להטלת אחריות על מזמין השירות. זה מוגבל לתחומים הבאים בלבד: ניקיון, שמירה, אבטחה והסעדה. מדובר באחריות משנית לחובת הקבלן. האחריות מוגבלת למספר הפרות מצומצם יותר שנקבעו בתוספת השלישית. היא תלויה בהודעה למזמין בדבר קיומה של הפרה. בנוסף, יש למזמין השירות הגנות שונות מפני אחריות. (א) עיצום כספי על מזמין שירות – אם הוטל על קבלן עיצום כספי, רשאי הממונה להתרות במזמין השירות שאצלו מועסקים העובדים של הקבלן על ההפרה, ואם תוך 30 ימים לא תתוקן ההפרה או לא יבוטל בתום לב החוזה שבין המזמין לקבלן ותחולט הערובה שנתן הקבלן, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בשל אותה הפרה גם על מזמין השירות. זה מותנה בכל מיני תנאים המפורטים בחוק. ניתן להתרות גם במנכ"ל של תאגיד, שהוא מזמין שירות שעליו לפקח על ביצוע התיקון או ביטול החוזה וחילוט הערובה, ואם הדבר לא נעשה והוא לא עשה כל שניתן למילוי חובתו, תחול על המנכ"ל אחריות פלילית.

 (ב) אחריות אזרחית של מזמין שירות – הצעת החוק מאפשרת לעובד לתבוע את מזמין השירות בתביעה אזרחית, אם בתקופת ההעסקה אצלו נפגעו זכויותיו לפי ההוראות שבתוספת השלישית או ההוראות בצווי הרחבה בעניינים מסוימים, ובהם פנסיה, הבראה ודמי נסיעה. זה מותנה בהודעה מראש שיכולה להימסר גם ע"י ארגוני סיוע לעובדים. המזמין צריך לקבוע דרך שבה ניתן למסור את ההודעה. כן מותנית האחריות בהעסקה של 4 עובדים לפחות למשך 6 חודשים לפחות. אבל כל התנאים לא יחולו אם מדובר בחוזה שלא מבטיח ערך שעה מינימלית כפי שיקבע בתקנות וכן רווח. למזמין יהיו כמה הגנות מפני אחריות, אלא אם חתם על הסכם שלא מבטיח עלות שכר מינימלית: ההגנה תוקנה במלואה, או שהסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך שהעידו על העדר הפרות, או במקרה שהבדיקות האמורות העידו על הפרות – פעל לתיקונה או לביטול החוזה. בכל מקרה, לעובד עדין עומדת הזכות לטעון ליחסי עובד מעביד וכיוצ"ב.

(ג) אחריות פלילית של מזמין השירות – לגבי הפרות מסוימות בחוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית וחוק עבודת הנוער, ניתן יהיה גם להגיש כתב אישום כנגד המזמין שלא פיקח על מניעת אותן עבירות בידי הקבלן. זאת, לאחר שנמסרה לו הודעה על ההפרה, ובלבד שהוגש כבר כנגד הקבלן כתב אישום על ההפרה. למזמין יהיו אותן הגנות כאמור לעיל גם לעניין זה.

(ד) חתימת חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית – מזמין שחתם על חוזה כזה יישא בעבירה פלילית בשל עצם החתימה על חוזה שכזה. וכך גם מנכ"ל של תאגיד שהוא מזמין שירות.

אחריות מנהל כללי ברשות ציבורית –  החוק קובע כי ניתן יהיה להעמיד לדין פלילי, בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה, את המנכ"ל של משרד ממשלתי או יחידת סמך שאינה תאגיד, בשל הפרת חובתו לפקח על מניעת הפרות ועבירות, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למילוי חובתו, במקרים אלה: (א) במקרה של הפרות בידי מעביד – בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון ההפרה במועד שנקבע בהתראה. (ב)  במקרה של הפרות בידי מזמין השירות – בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון ההפרה או לביטול החוזה ולחילוט ערובה. (ג) בשל חתימת חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית ששווה לפחות לערך שעת עבודה כפי שנקבע בתקנות. עבירות אלה יהוו גם עבירות משמעת.

תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים – נקבע לגבי שירותים בתחום שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, כי יחול איסור ההתקשרות במשך שלוש שנים כשיהיו שתי הרשעות או יותר בשל כל הוראה מההוראות שבתוספת השלישית, או אם בשלוש השנים שקדמו להתקשרות הוטלו עיצומים כספיים בשל שש הפרות כאלה על קבלן השירות. 10.0pt>

 תיקון חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם – באופן שמבהיר כי האיסור להתקשר עם קבלן שירות שאינו מורשה, שייכנס לתוקף בתחילת ינואר הקרוב, יחול גם על המדינה בהתקשרויותיה.

בודק שכר מוסמך – החוק מסמיך לקבוע בתקנות הוראות בתקנות לעניין בודק מוסמך – מי יכול להיות, הכשרה, בחינות, ניגוד עניינים, אופן עריכת הבדיקות היקפן תדירותן וכיוצ"ב. עד להתקנת התקנות בעוד 12 חודשים, כולל החוק הוראת שעה לגבי איך יש לבצע הבדיקות.