Left Menu
מן התקשורת

מן התקשורת

רשימה של כתבות ומאמרים בהם הוזכר הארגון, המתעדכנת כל הזמן

ובראשם ארגון מד״א. ידיעות ומידע נוסף מועבר על ידי עיתו
*נתוני תאונות הבניין שדווחו לאורך שנת 2017 מופיעים בטבלה בתחתית העמוד.


__________________

נגישות