Left Menu
מהגרי עבודה

מהגרי עבודה

למרות חוק יסוד חופש העיסוק קיימת הגבלה על עובדים שאינם ישראלים במעבר ממעסיק למעסיק. לאחר מאבק משפטי ארוך שניהלו ארגונים חברתיים, ביניהם קו לעובד, קבע בג"ץ כי הסדר הכבילה של עובדים זרים למעסיקים משול לעבדות מודרנית והורה למדינה לשנות את הנהלים

למרות חוק יסוד חופש העיסוק קיימת הגבלה על עובדים שאינם ישראלים במעבר ממעסיק למעסיק. לאחר מאבק משפטי ארוך שניהלו ארגונים חברתיים, ביניהם קו לעובד, קבע בג"ץ כי הסדר הכבילה של עובדים זרים למעסיקים משול לעבדות מודרנית והורה למדינה לשנות את הנהלים. ההגבלות על מעבר ממעסיק שונו, אך כבילה עדיין קיימת. רק לאחרונה בג"ץ קיבל את דרישת המדינה לשורה של הגבלות על עובדי סיעוד במעבר ממעסיק למעסיק. ביניהן הגבלה גיאוגרפית לאזורים מסוימים (בפריפריות), מספר המעברים ואיסור מעבר ממעסיק שהוגדר כמוגבל מאוד.

כבילה למעסיק: בתופעת הקנסות על עזיבה מוקדמת בנימוק של הוצאות על הכשרה ישנו גם כן אלמנט של כבילה למעסיק. עובדים פלסטינים תלויים במעסיקיהם. אם המעסיק לא דיווח וסגר את חובותיו מול מדור התשלומים – המופקד על התשלומים עבור העובדים הפלסטינים – העובד מנוע מלעבור למעסיק אחר.

נגישות