Left Menu
עובדים בחקלאות

עובדים בחקלאות

.

מאז שנות ה-90' של המאה הקודמת, ענף החקלאות בישראל נשען רובו ככולו על מהגרי עבודה. בקיץ 2023 התקבלה החלטה להגדלת המכסה ל- 40,000 מהגרי עבודה בענף החקלאות, בנוסף לעובדים פלסטינים שמספרם משתנה בהתאם לעונה ולמצב הבטחוני. בשנת 2012 חתמה ישראל על הסכם בילטרלי עם ממשלת תאילנד, וקיבלה החלטה שעובדי חקלאות יגיעו לארץ רק במסגרת הסכמים בילטרלים.

לקרוא עוד

מאז שנות ה-90' של המאה הקודמת, ענף החקלאות בישראל נשען רובו ככולו על מהגרי עבודה. בקיץ 2023 התקבלה החלטה להגדלת המכסה ל- 40,000 מהגרי עבודה בענף החקלאות, בנוסף לעובדים פלסטינים שמספרם משתנה בהתאם לעונה ולמצב הבטחוני. בשנת 2012 חתמה ישראל על הסכם בילטרלי עם ממשלת תאילנד, וקיבלה החלטה שעובדי חקלאות יגיעו לארץ רק במסגרת הסכמים בילטרלים.

ערב מלחמת אוקטובר 2023, עבדו בישראל כ-30,000 עובדי חקלאות מתאילנד, כשלצידם כ-2,500 משתלמים בחקלאות המגיעים ממדינות מתפתחות במסגרת תוכנית המשלבת עבודה ולימודים לתקופה של כשנה, וכן כ- 10,000 פלסטינים.

במהלך טבח ה-7 לאוקטובר עובדי חקלאות זרים רבים, בהם גם משתלמים, נרצחו, נפצעו ונחטפו בידי חמאס. כתוצאה מכך, באוקטובר 2023, בעידוד ממשלת תאילנד, כ- 9,000 עובדים מפוחדים עזבו את ישראל והעובדים הפלסטינים לא יכלו לממש את ההיתרים שלהם ולהיכנס לישראל.  בשל מצוקת העובדים בענף, בנובמבר 2023 חתמה ישראל על הסכם בילטרלי חדש בחקלאות עם סרי לנקה, ובנוסף, אישרה הבאה של עד 5,000 מהגרי עבודה בחקלאות ממדינות שונות, גם מחוץ להסכמים הבילטרליים. עובדים אלו החלו להגיע לישראל במספרים נמוכים בדצמבר 2023, במקביל לאלפי עובדים מתאילנד שחזרו לעבוד בישראל – טרם סיום המלחמה.

אופן העסקתם של מהגרי ומהגרות עבודה בחקלאות הופך את זכויותיהם לפגיעות במיוחד. בידוד גיאוגרפי ושפתי, הנובע ממיקומם של המשקים החקלאיים ואי ידיעת אנגלית ועברית, שיטת ההקצאות בענף היוצרת כבילה הלכה למעשה לחקלאי ולמשק, לצד העדר אכיפה יעילה מצד הרשויות, יוצרים תלות כמעט מוחלטת במעסיק ופותחים דלת לניצול העובדים, וביתר שאת עובדות.

לקו לעובד דף פייסבוק פעיל בשפה התאית, ולו מעל 24,000 עוקבים, ובאמצעותו הארגון מפיץ מידע חשוב וחיוני לעובדים. מחלקת עובדי חקלאות בקו לעובד מסייעת למאות עובדים מדי שנה, הפונים אלינו ומבקשים ייעוץ ועזרה בקבלת השכר המגיע להם בחוק ומיצוי זכויותיהם הסוציאליות.

בנוסף, קו לעובד פועל להפצת מידע בנושאים הקשורים בבטיחות בעבודה ומיגון בקרב העובדים, ומקדם חקיקה לרווחת העובדים והגנה עליהם מול מקבלי ההחלטות בישראל.

לפרוייקט "לעבוד בטוח בחקלאות"

נגישות